PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR BONNIER NEWS PANELER

1. Introduktion

Genom att bli medlem i en av Bonnier News paneler (”Panelen”) kan du vara med och tycka till om vårt innehåll, reklamen vi visar samt hjälper oss och andra företag att förbättra sina produkter, tjänster och erbjudanden. Dina åsikter kommer även att påverka statistik om samhälle och politik, som blir underlag för beslut inom olika organisationer i Sverige och internationellt.

I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med ditt medlemskap i Panelen. Vi vill bl.a. göra dig uppmärksam på vilka typer av data som vi och andra företag har möjlighet att samla in om dig.

2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

När du blir medlem i Panelen samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917 (”Bonnier News”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi använder för att administrera ditt medlemskap i Panelen. Om du har frågor om Bonnier News behandling av dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kan du kontakta dataskyddsombudet genom att mejla till dataskyddsombud@bonniernews.se.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål behandlar vi personuppgifterna och på vilken laglig grund?

3.1 Profildata

När du registrerar dig för medlemskap i en Panel samlar vi in vissa personuppgifter (”Profildata”) som används för att administrera Panelen, t.ex. skicka inbjudningar till undersökningar. Vi kan även behandla Profildata i syfte att möjliggöra för andra företag att bjuda in dig till undersökningar. Vid dessa tillfällen lämnas ingen profildata ut som gör att enskilda personer kan identifieras av andra företag. Din Profildata hjälper oss och andra företag att bli mer relevanta i vilka undersökningar vi bjuder in dig till. Profildata består av följande tre typer av data:

 1. Registreringsdata

  När du registrerar dig ger du oss din e-postadress och dina svar på frågor om t.ex. födelseår, kön och postnummer. Detta är grundläggande information som behövs för att möjliggöra ditt deltagande i undersökningar. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet om panelmedlemskap som du ingår med Bonnier News när du registrerar dig.

 2. Bakgrundsdata

  När du loggar in på ditt panelkonto finns en rad olika frågor som är frivilliga att besvara. Ju fler av dessa frågor du svarar på desto högre är sannolikheten att du blir inbjuden till fler undersökningar och fler undersökningar innebär fler poäng. De personuppgifter som räknas som Bakgrundsdata kan lämnas frivilligt. Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att gör bättre urval när vi bjuder in våra panelister till undersökningar. Du kan när som helst radera din Bakgrundsdata genom att logga in på ditt konto.

 3. Webbesöksdata (Cookiedata)

  Vi använder cookies för att komma ihåg dig som medlem och för att kunna bjuda in till och genomföra undersökningar, samt att föra statistik. Dessa cookies lagrar ett ID som vi kan koppla till dig under den tid som du är medlem.

  Du kan även välja att samtycka till att vi genom en tracking-cookie (Cint Connect Tracking) kan följa vilka webbplatser som du besöker och använder. Om du har samtyckt till detta placeras en tracking-cookie i den eller de webbläsare du använder för att svara på undersökningar. Webbesöksdata används bland annat för att hjälpa oss att bli mer relevanta i vilka undersökningar vi bjuder in dig till. Genom tracking-cookien kan vi läsa av vilka annonser du tagit del av som visats av våra samarbetspartners för att sedan bjuda in till undersökningar som avser annonsen ifråga. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att logga in på din panelsida.

3.2 Undersökningsdata

Som medlem i Panelen är du tillgänglig för att bli inbjuden att delta i olika undersökningar. Beställare av undersökningen kan vara Bonnier News eller ett annat företag. Du väljer själv om du vill delta i varje undersökning.

Resultaten från undersökningarna sparas och används endast i sammanställd och anonymiserad form om inte annat tydligt anges i den specifika undersökningen. Du kan då välja att inte delta i undersökningen alternativt undvika att svara på frågor som skulle kunna innebära att du lämnar ifrån dig en uppgift som går att härleda till dig som person.

Det är beställaren av undersökningen som är ansvarig för den undersökningsdata som samlas in i den specifika undersökningen. Undersökningsdatan ska i regel vara anonymiserad. Om undersökningsdatan i det enskilda fallet skulle innehålla personuppgifter är det beställaren som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av undersökningsdatan, och denna kommer således att behandlas i enlighet med beställarens personuppgiftspolicy. Bonnier News ansvarar inte för behandling av dina personuppgifter som andra beställare utför.

3.3 Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Bonnier News delar din Profildata med våra personuppgiftsbiträden; undersökningsföretaget UAB Syno International org. nr: 302748-9285, som hanterar Panelen på uppdrag av oss och personuppgiftsbiträdet Cint AB som står för den tekniska plattformen bakom Panelen. Ibland behöver vi på Bonnier News, Syno och Cint även använda oss av andra leverantörer som kan komma att behöva tillgång till dina personuppgifter.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnier News, inklusive att verkställa de villkor som styr de villkor som gäller Panelen. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

3.4 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i länder utanför EU/EES i samband med att våra leverantörer utför vissa tjänster i länder utanför EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger. Vi använder främst standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via EU-kommissionens webbsida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

3.5 Dina rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under “Kontakt”.

Du har följande rättigheter:

 1. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 2. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 3. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande.
 4. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 5. Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade.
 6. Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 7. Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndighetten (IMY) är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s webbplats hittar du här: www.imy.se.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar din Profildata så länge som du är medlem i Panelen och upp till 24 timmar efter avanmälan.

Kontakt

Om du vill begära ett registerutdrag eller begära radering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta: bonniersupport@synoint.com.

Om du har frågor om den data som samlas in om dig är du även välkommen att när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@bonniernews.se. Personuppgiftsansvarig: Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Ändringar

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla feedback från våra panelister och ändringar i medlemskapet. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier News skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Ändringshistorik

Den 26 januari 2021: Policyn uppdaterades efter namnbyte av Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.