Privacy policy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR BONNIER NEWS PANELER

1. Introduktion

Genom att bli medlem i en av Bonnier News paneler (”Panelen”) kan du vara med och tycka till om vårt innehåll, reklamen vi visar samt hjälper oss och andra företag att förbättra sina produkter, tjänster och erbjudanden. Dina åsikter kommer även att påverka statistik om samhälle och politik, som blir underlag för beslut inom olika organisationer i Sverige och internationellt.
I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med ditt medlemskap i Panelen. Vi vill bl.a. göra dig uppmärksam på vilka typer av data som vi samlar in om dig och vad som gäller när du väljer att svara på andra företags och organisationers undersökningar.

2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

När du blir medlem i Panelen samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917 (”Bonnier News”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi använder för att administrera ditt medlemskap i Panelen. Om du har frågor om Bonnier News behandling av dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kan du kontakta dataskyddsombudet genom att mejla till dataskyddsombud@bonniernews.se.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål behandlar vi personuppgifterna och på vilken laglig grund?

3.1 Profildata

När du registrerar dig för medlemskap i en Panel samlar vi in vissa personuppgifter (”Profildata”) som används för att administrera Panelen, t.ex. skicka inbjudningar till undersökningar. Vi kan även behandla Profildata i syfte att möjliggöra för andra företag att bjuda in dig till undersökningar. Vid dessa tillfällen lämnas ingen profildata ut som gör att enskilda personer kan identifieras av andra företag. Din Profildata hjälper oss och andra företag att bli mer relevanta i vilka undersökningar vi bjuder in dig till. Profildata består av följande tre typer av data:

 1. Registreringsdata

  När du registrerar dig ger du oss din e-postadress och dina svar på frågor om t.ex. födelseår, kön och postnummer. Detta är grundläggande information som behövs för att möjliggöra ditt deltagande i undersökningar. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet om panelmedlemskap som du ingår med Bonnier News när du registrerar dig.

 2. Bakgrundsdata

  När du loggar in på ditt panelkonto finns en rad olika frågor som är frivilliga att besvara. Ju fler av dessa frågor du svarar på desto högre är sannolikheten att du blir inbjuden till fler undersökningar och fler undersökningar innebär fler poäng. De personuppgifter som räknas som Bakgrundsdata kan lämnas frivilligt. Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att göra bättre urval när vi bjuder in våra panelister till undersökningar. Du kan när som helst radera din Bakgrundsdata genom att logga in på ditt konto.

 3. Kunddata från samarbetspartners

  Vi kan hämta kunddata från någon av våra samarbetspartner som du är kund hos om du på förhand har särskilt samtyckt till det. Detta gör vi genom att vi matchar våra panelisters e-postadresser med våra samarbetspartners kunders e-postadresser (i ett format som inte fullt ut är läsbart s.k. hashning) eller via andra gemensamt kända identifierare som du delat med kunden samt Bonnier News. Gemensamt kända identifierare kan var telefonnummer, annonsörs ID eller liknande delade kontaktuppgifter. Om det blir en match så hämtar vi ytterligare information från din kundprofil hos samarbetspartnern såsom till exempel vilka produkter du köpt. En förutsättning för att vi ska kunna göra sådan matchning och hämta av din kunddata är att du också gett ditt samtycke till den aktuella samarbetspartnern att dela datan med oss.

  Om du samtycker till att vi hämtar kunddata från våra samarbetspartners möjliggör du för oss att göra mer relevanta undersökningar. Du hanterar dina samtycken under rubriken “Samtycken” i inloggat läge.

3.2 Panelsegment

Baserat på din Profildata och eventuell kunddata från någon av våra samarbetspartners blir du indelad i olika panelsegment som till exempel kan bestå av panelister med en viss åldersgrupp och intresse. Det är genom panelsegmenten som vi bedömer vilka undersökningar som är relevanta för dig att bli inbjuden till. Vi behandlar din panelsegmentdata med stöd av vårt berättigade intresse att göra bättre urval när vi bjuder in våra panelister till undersökningar.

3.3 Undersökningsdata 

Som medlem i Panelen är du tillgänglig för att bli inbjuden att delta i olika undersökningar. Beställare av undersökningen kan vara Bonnier News eller ett annat företag eller organisation som är specifikt utvald av Bonnier News, se mer information nedan. Du väljer själv om du vill delta i varje undersökning.

Resultaten från undersökningarna sparas och används endast i sammanställd och anonymiserad form om inte annat tydligt anges i den specifika undersökningen. Du kan då välja att inte delta i undersökningen alternativt undvika att svara på frågor som skulle kunna innebära att du lämnar ifrån dig en uppgift som går att härleda till dig som person.

3.4 Undersökningar av andra företag och organisationer

Som medlem i Panelen kan du alltså få inbjudan om att delta i undersökningar som görs av andra parter såsom företag eller organisationer som blivit utvalda av Bonnier News.

Vi delar som utgångspunkt inte din Profildata med den undersökande parten utan den undersökande parten gör urvalet baserat på vilket panelsegment du ingår i och själva inbjudan administreras av Bonnier News. Om du väljer att delta i undersökningen via länken som finns i inbjudan ansvarar den undersökande parten för behandlingen av dina personuppgifter såsom IP-adress, Syno-ID och sessions-ID i enlighet med den undersökande partens personuppgiftspolicy som du finner när du klickat på länken. Bonnier News ansvarar inte för behandlingen som andra parter utför med anledning av ditt deltagande i sådan parts undersökning.

Bonnier News delar som utgångspunkt inte dina kontaktuppgifter med den undersökande parten men Bonnier News kan dela registreringsdata med den undersökande parten för det fall den undersökande parten behöver kontrollera att endast behöriga panelister deltar och därmed uppfyller de villkor som gäller för Panelen. Sådan delning sker i så fall med stöd av Bonnier News berättigade intresse av att säkerställa att villkoren efterlevs.

3.5 Support och nyhetsbrev

Om du ställer frågor till oss behandlar vi ditt namn, e-postadress och ditt meddelande för att tillhandahålla support. Sådan behandling sker med stöd av den lagliga grunden vårt avtal eller berättigat intresse, men detta beror på ärendet ifråga.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi bl.a. din e-postadress i syfte att administrera nyhetsbrevet. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse att skicka dig nyhetsbrev som du valt att få.

4. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Bonnier News delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde undersökningsföretaget UAB Syno International org. nr: 302748-9285, som tillhandahåller den tekniska plattformen och som hanterar Panelen på uppdrag av oss. Ibland behöver vi på Bonnier News även använda oss av andra leverantörer som kan komma att behöva tillgång till dina personuppgifter.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnier News, inklusive att verkställa de villkor som styr de villkor som gäller Panelen. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.  I de fall vi skulle behöva använda leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Detta eftersom länder utanför EU/EES inte alltid tillerkänner motsvarande skydd för personuppgifter som länder inom EU/EES och det då krävs att särskilda skyddsåtgärder vidtas.

Det finns tre olika uppsättningar av standardavtalsklausuler. Du hittar samtliga på den Europeiska kommissionens sajt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

6. Dina rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under “Kontakt“.

Du har följande rättigheter:

Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. Du hanterar dina samtycken under rubriken “Samtycken”  i inloggat läge.

Registerutdrag och rätt till information om behandling. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna. Mer information om rätten till registerutdrag hittar du på IMY:s sajt.

Radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet är dock inte absolut. Rätten till radering gäller som utgångspunkt om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in,
 • du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på,
 • uppgifterna behandlas för direktmarknadsföring eller telefonförsäljning och du invänder mot behandlingen,
 • du invänder mot annan behandling som sker med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade,
 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt,
 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller
 • uppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster riktade mot barn.

Om förutsättningarna ovan inte är uppfyllda kan vi neka din begäran om radering, t ex om uppgifterna fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade. Det finns också vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller om behandlingen är nödvändig

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex måste vi spara spara uppgifter om transaktioner i 7 år för att uppfylla bokföringslagens regler,
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t ex om vi hamnar i tvist med dig.

I GDPR kan undantag för rätten till radering också göras om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål, av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Dessa undantag blir dock sällan eller aldrig tillämpliga i vår verksamhet.

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s sajt. 

Rättelse. Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information.  Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s sajt.

Begränsning. Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

 • Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
 • Om du tycker att vår behandling strider mot lag och inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära att vi istället begränsar användningen av uppgifterna.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandlingen och vi ska avgöra om vi har berättigade skäl som väger tyngre än dina berättigade skäl att invända, kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas under den tiden vi utför vår kontroll.

Om behandlingen begränsas får sådana uppgifter endast lagras och i övrigt behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s sajt.

Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig. Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s sajt.

Invändning. Du kan också invända mot behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi ska då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Mer information om rätten till invändning hittar du på IMY:s sajt.

Klagomål till IMY

Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här: https://www.imy.se/.

Övrigt

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran inom en månad. Tiden för återkoppling kan förlängas med ytterligare två månader vid särskilt komplicerade begäran eller vid ett stort antal begäran. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

7. Säkerhet

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar din Profildata och Segmentdata så länge som du är medlem i Panelen och upp till 24 timmar efter avanmälan.

Övriga uppgifter behandlas så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla support och skicka nyhetsbrev.

9. Kontakt

Om du vill begära ett registerutdrag eller begära radering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta: bonniersupport@synoint.com

Om du har frågor om den data som samlas in om dig är du även välkommen att när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@bonniernews.se. Personuppgiftsansvarig: Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

10. Ändringar

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla feedback från våra panelister och ändringar i medlemskapet. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier News skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Ändringshistorik

Den 26 januari 2021: Policyn uppdaterades efter namnbyte av Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.
Den 27 oktober 2022: Policyn uppdateras med förtydligande om bland annat att Panelisten delas in i panelsegment, behandlingen av personuppgifter i samband med undersökningar av andra företag och organisationer, den registrerades rättigheter samt säkerhet.