Terms of use

Villkor

 

AVTAL OM MEDLEMSKAP I BONNIER NEWS PANEL

1. Introduktion

Dessa villkor reglerar ditt medlemskap i Bonnier News panel (“Panelen”). Genom att acceptera dessa villkor ingår du ett avtal (”Avtalet”) med Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, med adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (“Bonnier News”).

2. Villkor för deltagande

Som medlem i Panelen är du tillgänglig för att bli kontaktad av Bonnier News och andra parter, särskilt utvalda av Bonnier News, såsom företag och organisationer som för sin egen eller andras räkning vill genomföra enkätundersökningar. Själva utskicket av eventuell inbjudan till att delta i undersökning administreras av Bonnier News.

Du kan då välja att tacka ja eller nej till deltagande i enkätundersökningen. Du får ersättning för deltagande i enkäter enligt villkoren för deltagande i respektive enkätundersökning.

För att kunna delta i Panelen ska du vara bosatt i Sverige. Deltagande i en undersökning är endast möjligt om du befinner dig i Sverige.

Du får endast ha ett (1) medlemskap i Panelen. Om Bonnier News upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Bonnier News rätt att avregistrera samtliga medlemskonton för personen ifråga. Flera medlemmar i en familj har rätt att delta i Panelen, men en enkätundersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för enkätundersökningen gäller.

Bonnier News förbehåller sig rätten att avsluta medlems medlemskap om medlemmen inte har deltagit i några enkätundersökningar under en sammanhängande period om 24 månader, om medlemmen inte uppfyller vid var tid gällande krav för medlemskap i Panelen, eller om medlemmen enligt Bonnier News uppfattning inte följt vid var tid gällande villkor för medlemskap i Panelen. Om medlem varit passiv i 12 månader förbehåller vi oss rätten att sluta skicka inbjudningar till undersökningar.

3. Ersättning för deltagande vid enkätundersökningar

Medlem informeras inför varje enkätundersökning om aktuell ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år. Medlemmen är medveten om och ansvarar för att, om så krävs, redovisa ersättningen som inkomst av tjänst.

Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Bonnier News rimligen bedömer att avlämnade svar har avgivits i strid med dessa villkor äger Bonnier News rätt att innehålla och inte utge ersättning till medlemmen för aktuell undersökning. Efter tre sådana incidenter har Bonnier News rätt att radera medlemmens konto. Om en medlem blivit avregistrerad från Panel bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättningen uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges. Bonnier News förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlemskap i Panelen är helt frivilligt och medlem har rätt att närsomhelst avsluta medlemskapet. Om medlem själv begär utträde bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

4. Avslutande av medlemsk

Medlemskap i Panelen är helt frivilligt och medlem har rätt att närsomhelst avsluta medlemskapet. Om medlem själv begär utträde bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

5. Behandling av personuppgifter

Med anledning av ditt medlemskap i Panelen behandlar Bonnier News dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy för Paneler. För det fall du väljer att svara på en undersökning som utförs av en annan part såsom företag eller organisation utvald av Bonnier News, så sker behandlingen i enlighet med den aktuella partens personuppgiftspolicy.

6. Ändring av villkoren

Dessa villkor gäller i den form som de, vid var tid, är publicerade på Bonnier News webbplats för Panelen. Bonnier News har rätt att när som helst göra ändringar för medlemskapet i Panelen, dessa villkor eller hur enkätundersökningar tillhandahålls.

Om dessa villkor ändras kommer ändringarna att publiceras på Bonnier News webbplats för Panelen, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Ändringar av villkoren för medlemskap i Panelen träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Bonnier News har informerat om ändringarna. En medlem som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt medlemskap med omedelbar verkan.

Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Bonnier News inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Bonnier News är inte heller på något sätt skyldig att ersätta medlem eller tredje part för sådana förluster.

7. Övrigt

Medlemskap i Panelen berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Bonnier News ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger Bonnier News en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Bonnier News äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Eventuella tvister gällande medlemskap i Panel som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Medlem kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

8. KONTAKT

Om du har frågor om panelmedlemskapet eller om du vill säga upp ditt medlemskap i Panelen kan du kontakta bonniersupport@synoint.com.

Version 1.1, Oktober 2022 Uppdaterad med förtydligande om Bonnier News personuppgiftsbehandling.